Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1: Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op de eventuele eigen voorwaarden van de klant, behoudens door ons schriftelijk aanvaarde afwijkingen.

Art. 2: De goederen op de factuur vermeld, worden verkocht aan de algemene voorwaarden en waarborgen van de fabrikant, welke deze produceert, en waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ermede akkoord te gaan.

Art. 3: De bestelling, evenals de door onze vertegenwoordigers genomen verbintenissen, zullen maar na onze schriftelijke aanvaarding als bindend beschouwd worden.

Art. 4: Al onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit geldt eveneens voor technische specificaties, catalogi en afbeeldingen. Uit oorzaak van gebeurlijke aanpassing van onze voorwaarden ingevolge plotse wijziging van bepaalde kostenbestanddelen zal de koper in geen geval de aan gang zijnde orders kunnen opzeggen. Een gebeurlijke prijsstijging van een der kostenbestanddelen brengt automatisch een evenredige verhoging van de verkoopprijs der lopende orders mede.

.Art. 5: De leveringstermijn wordt, binnen de grenzen van het mogelijke, in acht genomen. Gebeurlijke vertraging in de levering houdt voor ons geen verplichting in tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade. De vertraging kan bovendien in geen enkel geval het intrekken van de bestelling rechtvaardigen. Koffie Verheyen N.V. probeert binnen de mate van het mogelijke de bestelling binnen de 2 werkdagen, na het ontvangen van de betaling van de bestelling van de klant, bij de klant geleverd te krijgen binnen Antwerpen centrum (zie vermelde postcodes) en binnen de 4 werkdagen in groot Antwerpen (zie vermelde postcodes). Koffie Verheyen NV behoudt het recht om derden in te schakelen in de mate zij dat nodig acht (ver of buiten de provincie). Uiteraard kan dit invloed hebben op de levertermijn.

Art. 6: De goederen reizen op risico van de klant. De eventuele klachten kunnen niet meer aanvaard worden na een verloop van veertien dagen na leveringsdatum. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.

Art. 7: Retourbeleid

Er kan altijd iets niet naar wens zijn mbt de geleverde producten. De klant wordt verondersteld de producten na ontvangst onmiddellijk nauwkeurig te inspecteren. Elk mogelijk probleem in verband met kwaliteit, aard, aantal of niet conforme levering moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan de verkoper en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. Gelieve dus met ons contact op te nemen op info@koffie-verheyen.be of  03/324.09.19. We zoeken samen naar een oplossing en indien nodig ruilen we of halen we de goederen op.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Art. 8: Koffie Verheyen N.V. zal vanaf 4/5/2020 kosteloos leveren wanneer de bestellingen via onze webshop minimaal 50 € inclusief BTW bedragen binnen de provincie Antwerpen en 100 € inclusief BTW binnen de rest van België. Voor bestellingen die hier niet aan voldoen, zal 7.5 €, inclusief 21% BTW, port- en administratiekosten bij gerekend worden.